Vyberte stránku

Možná patříte mezi ty, kteří uvažují o koupi sady vykládacích karet. Možná že už doma nějaké máte a možná, že už s nimi sem tam něco vyložíte. 

Mám pro Vás jedenadvacet pravidel tarotové hieromancie podle českého mága Pierra de Lasenic

 Pravidla jsou vhodná pro všechny sady karet, ne jen pro karty tarotové. Musím se přiznat, že jsem překvapená, že tento esoterik četl karty z prava do leva. Já to tedy dělám obráceně. 🙂

Vlastním jménem Petr Kohout  se dožil pouhých 44 let, přesto byl nejvýraznější a nejzáhadnější postavou české esoteriky v období mezi oběma světovými válkami. 

Lasenicův zájem se vždy soustředil na mystiku starého Egypta. K této tematice vydal několik spisů, mimo jiné o egyptském bohu Hermu Trismegistovi (jehož tzv. Smaragdovou desku přeložil do češtiny – wikipedie).

21 PRAVIDEL VÝKLADU KARET PODLE PIERRA DE LASENICE

1. Nevykládejte nikdy taroty problémy malicherné a bezvýznamné; k výkladu přistupujte vždy vážně a vystříhejte se vnitřní nedůvěry, posměchu a lehkomyslonosti.

2. Při vykládání nikdy nesmí býti přítomny nezúčastněné osoby, nýbrž vždy jenom operatér a eventuálně ten, jehož se výklad týká.

3. Před výkladem tarotů oblékněte se do volného šatu.

4. K výkladu buďtež užity jenom karty, které jsou vaším majetkem, tedy nikoliv půjčené, a karty, jež nikdy nesloužily hře ani čemukoliv jinému, než k výkladu; doporučuje se, aby měl vykladač jednu hru ke studiu a zvláštní k vážným operacím.

5. Na karty, jimiž má býti vykládáno, nemá býti nikdy připisován jejich význam; největší vykládací cenu má jenom ta hra, která má co nejméně hotového mechanismu. Z počátku, dokud ještě plně neovládáte zpaměti význam jednotlivých arkán, doporučuje se užíti jakožto pomocného prostředku připravených tabulek.

6. Mantickou operaci konejte vždy po západu slunce, individuálně podle fází měsíce (přibývající měsíc pro muže nebo dotazy rázu kladného, ubývající měsíc pro ženu nebo dotazy rázu záporného); doporučuje se bráti též ohled na planetární signaturu dne, podle individuální povahy; všeobecně jest nejvhodnější noc v pondělí a pátek.

7. Místnost k operaci vhodná má býti vzdálena všeho ruchu a operatér má seděti tváří k severu u prázdného stolu, jenž může býti pokryt černou látkou.

8. Dříve než přikročíme k výkladu, rozmíchejme karty na stole tak, aby nebylo v naší moci, je-li ta nebo ona karta hlavou nahoru či dolů. Poloha karty, právě tak jako její sousedství nesmí býti určena vaším vlivem, nýbrž vlivem osudu a náhody. Význam obrácených karet může, ale nemusí býti též brán v úvahu (není nutno jej uváděti, neboť jest vždy opačný významům uvedeným v tabulkách, přičemž ale v zásadě lichá čísla značí dobrou, sudá špatnou věštbu.

9. Tažení karet má se díti zásadně levou rukou.

10. Karty se čtou vždy směrem zprava doleva (není-li výslovně udán směr opačný).

11. Jedna karta vždy představuje tazatele, tj. toho, jemuž karty vykládáme. Blízkost či vzdálenost od této tazatelovy karty určuje i časovou vzdálenost události. Tazatele představuje vždy arkánum 21. – Svět (bez rozdílu pohlaví), nebo ark. 1. u muže, ark. 2. u ženy. Nevyšel-li tazatel ve vyložené řadě, musíme jej vyhledati v taloně a položiti vlevo před hru a před tuto kartu ještě jinou, náhodně z talonu vytaženou.

12. Při čtení (výkladu) dává každá karta vždy význam a smysl kartě nalevo následující. Proto má operatér vždy spoutávati myšlenky, i když se mu zdá, že smysl karty nemá nic společného s významem karty nalevo následující. Pamatujte si, že jedna karta vždy reaguje na druhé.

13. Vedle mnoha jiných okolností jest správnost věštby závislá především na disposici vykladače. Je-li v okamžiku vykládání disponován, nastává vždy tzv. „zapojení“ do příčinné úrovně. Toto zapojení zjistíme snadno při první retrospekci vyložených karet, navazují-li hned z počátku svým významem přímou reakcí na danou otázku; není-li zapojení docíleno, odložme výklad na jiný den.

14. Nezapomeňte základního pravidla Fabre d’Olivietova: Jedna třetina událostí je určena, druhá třetina závisí na lidské vůli a poslední třetina je věcí prozřetelnosti. Ježto určující osudovost a lidská vůle se obyčejně téměř mimovolně spojují, můžeme předvídati události s dvoutřetinovou jistotou.

15. Karty vykládejte vždy vzhledem k subjektu, tj. přizpůsobte všechny přijaté i smluvené významy tak, aby souhlasily s okolnostmi zvláštního případu otázky, jako jest postavení, věk, pohlaví atd. osoby, která se radí.

16. Zatímco mícháte kartami, učiňte svoji mysl tak čistou, jak jen možno, a zbavte ji osobní předpojatosti a napřed utvořených idejí, neboť váš úsudek byl by jimi zabarven; proto je snadnější správně věštiti osobě cizí, než sobě nebo příteli.

17. Na počátku výkladu proběhněte rychle kartami, aby se vám vtiskla do mysli všeobecná tendence sudby, a potom začněte znovu čísti kartu za kartou, podrobně je vykládajíce.

18. Nezapomeňte, že v zásadě velké arkány představují mocnější a působivější síly, než jsou ony, přisuzované arkánum malým, které tvoří většinou spojky předchozích.

19. Radíme-li se s taroty za určitým cílem, který jest ve spojitosti s tazatelem, jest nezbytně nutno vyvoliti vhodné symbolické zastoupení. Jsou-li to vztahy nějaké osoby k tazateli, bývá toto zastoupení zpravidla vybíráno ze série figur malých arkán, podle všeobecného významu (inteligence milující, bojující, tvořivá, atd.), a nebylo-li automaticky taženo ve hře, vřazuje se do ní stejně jako karta tazatel. Nejedná-li se o osobu, volíme z malých arkán tu kartu, která svým významem dotazované věci se nejvíce přibližuje.

20. Po skončení výkladu uložte karty do hedvábného sáčku a zavřete je do skříňky tak, aby k nim nikdo neměl přístupu.

21. Doporučuje se, abyste výklady postavení karet zaznamenávali do zvláštní knihy, zapisovali si výsledky předzvídaných událostí, a tak stálým kontrolováním se učili správnému výkladu.